LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

 • {{ storeInformation.Address }}
 • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
 • Visa på karta

Öppettider

 • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
 • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
 • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
 • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

 • {{ storeInformation.Mobile }}
 • {{ storeInformation.Phone }}
 • {{ storeInformation.Fax }}
 • {{ storeInformation.Email }}
Toggle navigation Meny - Licensavtal

Licensavtal

Genom att använda WTS-programvaran samtycker du till villkoren i detta avtal. Den information och de data som lagras i denna programvara är upphovsrättsskydat av Adolf Würth GMBH & Co KG, nedan kallat ”AWKG”.

Om du ej samtycker till villkoren i avtalet ska du inte använda WTS-programvaran. Klicka då ”Avböj” vid fråga om godkännande av licensavtal.

VIKTIGT: I den utsträckning som programvaran kan användas till att kopiera, ändra, publicera eller distribuera material får du enligt detta avtal endast kopiera, ändra, publicera och distribuera icke upphovsrättsskyddat material, material som du äger upphovsrätten till och material som du är behörig eller har erforderligt tillstånd att kopier, ändra, publicera eller distribuera. Om du är osäker på vilka rättigheter du har att kopiera, ändra, publicera eller distribuera något material bör du kontakta en juridisk rådgivare.

AWKG beviljar dig en icke-exklusiv licens i enlighet med följande bestämmelser. Om du inte är överens med dessa bestämmelser, förstör alla kopior och installationer som du har gjort på dina datamedier och system.

Du får använda programvaran inom ditt affärsområde enbart inom ramen för bestämmelserna i detta licensavtal.

Det är inte tillåtet att modifiera programvaran helt eller delvis, att kombinera det med annan programvara, ta isär den, för att producera andra program eller produkter baserade på denna programvara eller någon av dess delar, för att leasa programvaran, att licensiera den till andra, eller att använda eller reproducera programvaran på annat sätt än de som uttryckligen tillåts i dessa bestämmelser. De rättigheter och skyldigheter som följer av detta avtal skall överföras till tredje part endast med skriftligt uttryckt godkännande AWKG.

Även AWKG har vidtagit alla rimliga åtgärder för att hålla programvaran och den information den innehåller exakta och fritt från brister, AWKG ändå inte garantera att denna programvara och den information den innehåller är fria från defekter, uppfyller dina förväntningar, eller att användningen av mjukvaran är möjligt utan avbrott eller fel. Du laddar ner och använder programvaran på egen risk och AWKG kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador av något slag, i synnerhet i samband med avbrott i verksamheten eller förlust av affärsinformation eller data. AWKG gör inte kvalitetsgarantier eller löften om garanti.

AWKG garanterar inte att programvaran och datamedier är fria från datavirus. Det är ditt ansvar att använda lämpliga metoder för att kontrollera förekomsten av sådana virus och det uttryckligen rekommenderas att du gör det. AWKG ger ingen som helst garanti för direkta eller indirekta skador av något slag som orsakas av förekomsten av datavirus.

Krav som inte uttryckligen beviljas i dessa bestämmelser, särskilt skadeståndsanspråk, även på grund av försening, omöjlighet, försummelse av vår skyldighet att ersätta eller rättelse av fel, åsidosättande av avtalsenlig tillbehör förpliktelsen eller positiv kränkning av avtalsförpliktelse, culpa in contrahendo och skadegörande handling skall undantas, om och så långt som skadan beror på uppsåtliga eller grovt oaktsamma brott mot avtal eller annat uppsåtligt eller grovt vårdslöst beteende av en av våra juridiska ombud eller ställföreträdande ombud. Undantas skall också ersättning för skada i samband med eventuella garantianspråk. De ovan nämnda begränsningarna skall inte gälla sådana påståenden som bygger på produktansvarslagar.

Programvara särskilda bestämmelser
Detta Avtal ger dig en begränsad, icke-exklusiv rätt att installera och använda ett exemplar (en kopia) av programmet på en dator, förutsatt att båda datorn ägs och används av dig. Du får inte distribuera eller göra programvaran tillgänglig via ett nätverk där den kan användas av flera datorer samtidigt. Du får endast göra en säkerhetskopia av programvaran i maskinläsbar form; säkerhetskopian måste återge alla upplysningar om upphovsrätt och övriga anmärkningar som finns i originalet.

Programvaran från AWKG och tredje part (inklusive eventuellt innehåll), dokumentation och de eventuella typsnitt som levereras med detta Avtal på diskett, CD-ROM eller annat medium eller i annan form ("WTS-programmet"), licensieras, men överlåts inte, till dig av AWKG ("WST-programmet") för användning i enlighet med villkoren i detta Avtal, och AWKG behåller alla rättigheter som inte uttryckligen ges eller upplåts till dig. Du äger det medium som innehåller WTS-programmet men AWKG, och/eller AWKGs licensgivare, behåller äganderätten till WTS-programmet. Villkoren i detta Avtal gäller för alla programuppdateringar som AWKG tillhandahåller och som ersätter och/eller är tillägg till den ursprungliga WTS-programprodukten, såvida inte uppgraderingen åtföljs av en separat licens som i så fall är de villkor som gäller. Titlar och immateriella rättigheter i och till material som visas av eller ansluts till via WTS-programvaran tillhör sina respektive ägare. Sådant material kan skyddas av lagar och fördrag gällande upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter och kan gälla under användarvillkor från tredje part som tillhandahåller sådant material. Detta Avtal ger dig inte någon rätt att använda sådant innehåll och garanterar inte heller att sådant material kommer att vara tillgängligt i framtiden.

Du samtycker till att inte själv, eller underlätta för någon annan att, kopiera (med undantag för vad som uttryckligen tillåts i detta Avtal), dekompilera, dekonstruera, disassemblera, försöka härleda källkoden, avkryptera, modifiera eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på AWKG-programvaran (undantaget och endast i den utsträckning någon föregående begränsning förbjuds i lag)

SÅVIDA INTE ANNAT FÖRESKRIVS I TVINGANDE LAGSTIFTNING, ANSVARAR AWKG UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR NÅGON FORM AV PERSONSKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR I FORM AV UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV DATA, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN ELLER ANDRA AFFÄRSMÄSSIGA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM ORSAKATS AV ELLER SOM KAN RELATERAS TILL KUNDENS ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA AWKG-PROGRAMVARAN, OAVSETT OM TALAN GRUNDAS PÅ AVTALSRÄTT, GARANTI, UTOMOBLIGATORISKT ANSVAR (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM AWKG HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR PERSONSKADOR, ELLER FÖR FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, VILKET KAN GÖRA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG.