Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Priser

Bruttoprislistan revideras löpande och leverantören har rätt att ändra däri angivna priser utan föregående avisering.

 

Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt.

 

Priser e-handel

Om Köparen fått en orderbekräftelse på en vara kan Köparen hävda sin rätt att få köpa varan till angivet pris. Leverantören är dock inte bunden till en beställning om Köparen insett eller borde ha insett att det angivna priset är för lågt och handlat i ”ond tro”.

 

Betalningsvillkor

30 dagar netto efter fakturadatum eller enligt avtal. Från förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vid försenad betalning äger leverantören rätt till ersättning för betalningspåminnelse enligt lag.

 

Levererade produkter förblir leverantörens egendom till dess produkterna till fullo blivit betalda. 

 

Leveransvillkor

Lagervaror och koncernprodukter, fritt leverantörens respektive lager.

 

Anskaffningsprodukter debiteras med faktisk frakt- och hanteringskostnad.

 

Utöver frakt äger leverantören rätt att debitera kostnader för pall, skrymmande gods och farligt gods (ADR-gods).

 

Returhantering

Retur av vara skall godkännas av Leverantören. Returer till ett värde under 200 kronor hanteras ej av Leverantören. Det åligger Köparen att uppvisa fakturakopia på varan för Leverantörens representant.


Godkänd retur av lagervara som är förorsakad av Köparen krediteras till 80 procent, under förutsättning att varan är i nyskick, komplett och i oskadad originalförpackning. Godkänd retur skall returneras till Leverantören inom 30 dagar från Leverantörens godkännande, dock senast 2 månader efter det att varan levererats till Köparen. Det åligger Köparen att bifoga fakturakopia när varan returneras till Leverantören. Köparen är ansvarig att betala returfrakten till Leverantörens huvudlager.


Är en retur orsakad av felaktig hantering av Leverantören, krediteras varan till 100 procent och Leverantören betalar returfrakt. Förutsättningen är att varan är i nyskick, komplett och i oskadad originalförpackning.

 

Undantag

Retur av vara som ej är lagervara på Würth Svenska ABs huvudlager i Örebro vid tidpunkten för retur godkännes ej.

 

Reklamationsrätt och ansvarsbegränsningar

Leverantören lämnar reklamationsrätt under tjugofyra (24) månader beräknat från leveransdagen på verktyg och maskiner för material- och fabrikationsfel. 

 

Under denna tid förbinder sig leverantören att i första hand, inom skälig tid, kostnadsfritt reparera varan eller om detta ej är möjligt, leverera ny vara som ersättning för vara som är felaktig till följd av bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. 

 

Leverantören har i intet fall, vare sig vid fel eller dröjsmål, något ansvar för indirekta skador som kan drabba köparen. Leverantören ansvarar inte heller för skador som levererade produkter orsakar på fast eller lös egendom, som inträffar när produkterna är i köparens besittning, eller för skada som levererade produkter orsakar på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som sådana produkter orsakar på grund av produkter som leverantören levererat. 

 

Om leverantören skulle åläggas ett ansvar gentemot tredje man för sådana skador eller förluster som avses i föregående stycke, skall köparen hålla leverantören skadeslös i den mån leverantören ej ansvarar gentemot köparen enligt denna punkt.

 

För att åberopa reklamationsrätten måste köparen senast en (1) månad efter felet borde ha upptäckts eller upptäckts reklamera felet till leverantören.

 

Mellan parterna äger punkt 15 stycke 2 i NLS 10 inte tillämpning.

 

Restorder

Leverantören äger rätt att annullera restorder utan föregående avisering.

 

I övrigt hänvisas till NLS 10.

 

Övrigt

På grund av rådande lagstiftning har privatpersoner inte möjlighet att köpa kemiprodukter av leverantören.