Hallbarhet.jpeg

Hållbarhet

Vår värdegrund, inspiration, mod & passion, är grundstenen som vår verksamhet bygger på. Detta representerar vårt arbetssätt och därmed vår syn på hållbarhet. Vi vågar ta beslut som är miljömässigt-, socialt-, och ekonomiskt hållbara. Nytänkande är en viktig del av hållbarhet där vår inspiration och passion är vägledande faktorer för detta.

Utifrån våra interna och externa ramverk har vi identifierat väsentliga frågor för vår verksamhet och sedan kopplat ihop dessa frågor med FN:s globala mål. Därmed har vi identifierat vilka globala mål som är relevanta för oss utifrån verksamhetens påverkan och huruvida vi kan förändra denna. Sedan antogs de fem identifierade globala målen, Hållbar konsumtion och produktion, Hållbar energi för alla, Jämställdhet, Minskad ojämlikhet och Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Antagandet innebär att fram till år 2030, arbeta för att minska eller förebygga vår negativa påverkan i valda områden och fortsatt bidra till en hållbar utveckling.

För att förtydliga vad de identifierade väsentliga frågorna innebär väljer vi att hantera dessa som fyra fokusområden. Fokusområdena beskriver vad frågorna innebär för vår verksamhet, utifrån FN:s globala mål. Våra fokusområden kan du läsa mer om nedan:

Frågor & kontakt

Frågor kring WSAB:s hållbarhetsarbete hänvisas till Johan Karlsson, Hållbarhetsansvarig.

 

Kontaktuppgifter:

johan.karlsson@wuerth.se

Hållbara inköp

• Bidra med transparens och spårbarhet
• Samtliga leverantörer ska godkänna vår uppförande kod
• Avtal som reglerar mänskliga rättigheter och tar hänsyn till människa och miljö
• Kontinuerlig dialog med leverantörer
 

Hållbar konsumtion

• Hjälpa våra kunder att konsumera mer hållbart
• Hållbart produktsortiment med fokus på produkter med hög kvalitet
• Vårt servicekoncept bidrar till hållbar konsumtion. T.ex. ORSY sänker kundens användning av förbrukningsmaterial med 20 %
• Paketering av våra produkter som innefattar minimering av emballage och val av hållbara material
 

Ansvarsfull energiförbrukning

• Minskning av energiförbrukning
• Enbart använda förnyelsebara energikällor
• Investera i en fossilfri bilpark
• Erbjuda miljövänliga transporter till kund
 

Glada medarbetare

• En arbetsplats som återspeglar samhället vi verkar i
• Vi är verksamma inom en mansdominerad bransch och det kräver ett aktivt arbete med attrahera fler kvinnor till vår arbetsplats
• Vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter
 

Dokument

Ladda ner dokument och ISO certifikat.

Läs mer

Hållbarhetsrapport

Bläddra i Würth Svenska AB:s Hållbarhetsrapport.

Läs mer

Visselblåsning

Visselblåsarsystemet tillåter att anställda och tredje parter kan rapportera kriminella handlingar och andra större överträdelser.

Läs mer

Code of Compliance

Ömsesidigt förtroende, förutsägbarhet, ärlighet och rättframhet både inåt och utåt är grundprinciper som är förankrade inom Würth Group.

Läs mer