Hållbara inköp

Inköp är en omfattande och väsentlig del av vår verksamhet och därav är hållbara inköp en grundläggande faktor för att bedriva en hållbar verksamhet. Det är vårt ansvar att ställa tydliga krav gentemot leverantörer gällande arbetsmiljö, hälsa och miljö. Det är en förutsättning för att vi som leverantör ska kunna bidra med transparens och spårbarhet inom hela leverantörledet till våra kunder.

Idag sker cirka 57 % av WSAB:s inköp via koncernens leverantörer, vilket möjliggör för förstärkt kontroll då koncernen har väletablerade processer och gedigna resurser för att systematiskt granska leverantörer.

 

Ett viktigt steg för att hantera ökande andel externa leverantörer och ökade krav från våra kunder är att samtliga nya, externa leverantörer måste godkänna kraven i vår Code of Compliance (CoC). CoC är en uppförandekod som innehåller etiska riktlinjer och krav som vi förväntar oss att alla leverantörer ska följa. De mest väsentliga delarna av CoC avser FN:s deklarationer gällande mänskliga rättigheter och barnarbete, som tidigare har reglerats i köpeavtalet mellan leverantören och oss. Sedan 2022 utökas det ytterligare med den fullständiga versionen av CoC som går djupare inom miljömässiga krav såsom hantering av avfall och återvinning, användning och hantering av farliga kemikalier och material samt nyttjandet av naturliga resurser och andra råmaterial.

 

Genom kravet att samtliga externa leverantörer måste åta sig att följa vår CoC kan vi i ett första steg säkerställa att samtliga leverantörer är medvetna om våra riktlinjer, nästa steg är att säkerställa efterlevnad och där arbetar vi just nu med att utveckla befintliga rutiner för uppföljning. För att kunna säkerställa hållbara leverantörskedjor gentemot våra kunder är detta en viktig del av vårt inköpsarbete. Under 2022 har det även tillkommit nya och förbättrade rutiner för bedömning av leverantörer vilket skapar ytterligare åtstramning vid val av leverantörer.

 

Vision 2030

• 99 % av A, B & C-leverantörer ska ha avtal

• 100 % av A-leverantörer följs upp årligen

• 100 % av våra leverantörer ska ha åtagit att följa WSAB Code of Conduct (2026)

 

* A, B, C-leverantörer är baserat på potential och inköpsvolym.