Isopropanol – allt du behöver veta på 5 minuter

Vad är isopropanol? Hur används det? Hur hanterar du det säkert?

Würth har svaren!

En röd sprayflaska med isopropanol i en bilverkstad.
2023-12-19 13:02:00
Isac Danielsson
Dela:

Vad är isopropanol?

Isopropanol, även känt som IPA-rengöring eller isopropylalkohol, är en färglös kemisk förening med formeln CH(CH3)2OH. Det är den enklaste sekundära alkoholen; en alkohol där kolatomen som binder ihop med hydroxylgruppen sitter ihop med två andra kolatomer.

 

Isopropanol är lösligt i vatten, vilket betyder att det kan blandas helt med vatten, och det har en karaktäristisk sötaktig lukt liknande den hos etanol.

 

Mycket små mängder isopropanol kan faktiskt skapas naturligt av vissa processer i kroppen hos diabetessjuka. Det är dock den konstgjorda isopropanolen vi oftast pratar om. Det amerikanska företaget Standard Oil var först med att framställa isopropanol på konstgjord väg år 1920, genom att att kemiskt förena vatten och propen.

 

När används isopropanol?

Isopropanol sälj oftast i sprayburkar, dunkar eller flaskor. Dess kemiska egenskaper gör att det används inom flera olika branscher.

 

  • • Rengöringsmedel: Isopropanol löser fett, oljor och andra beläggningar mycket bra. Dess snabbtorkande natur gör det dessutom särskilt lämpligt för rengöring där det är viktigt att inte lämna några rester, som vid rengöring av elektroniska komponenter eller glasytor.

  • • Desinfektionsmedel: Isopropanol bryter effektivt ner bakterier och virus, och eftersom det dunstar snabbt är det mer skonsamt för huden än andra alkoholer.

  • • Motorbränslen och spolarvätska: Den låga fryspunkten (-89 °C) gör att isopropanpol är mycket populärt inom fordonsbranschen, där man behöver produkter som klarar av vintertemperaturer.

  • • Tillverkning: Isoproanol används inom tillverkning av läkemedel, aceton och andra kemikalier.

 

Skillnaden mellan isopropanol och etanol

Både isopropanol och etanol är färglösa alkoholer med många gemensamma användningsområden. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan dem.

 

Etanol är den typ av alkohol som finns i många alkoholhaltiga drycker, och kan alltså förtäras i begränsade mängder utan att vara dödligt giftigt. Isopropanol är å andra sidan mycket giftigt att förtära.

 

Både isopropanol och etanol har förmågan att bryta ned proteiner och lipider i virus och bakterier, vilket gör att de fungerar på ungefär samma sätt för desinfektion och rengöring. Etanol kan dock vara mer uttorkande för huden jämfört med isopropanol, vilket är anledningen till att isopropanol används oftare till just handdesinfektion.

 

En annan viktig skillnad är deras avdunstningsegenskaper. Många etanolhaltiga medel är denaturerade (utspädda), och lämnar därför rester vid avdunstning, medan isopropanol vanligtvis inte gör det. Detta gör isopropanol till ett mer effektivt rengöringsmedel i de situationer när det är viktigt att inte lämna rester.

 

Är isopropanol farligt?

Isopropanol kan vara mycket farligt vid felaktig hantering.

 

  • • Hudkontakt: Det är inte farligt att få isopropanol på huden, men det kan leda till att huden torkar och blir irriterad. Kontakt med ögonen kan också orsaka obehag.

  • • Inandning: Om du andas in kraftiga ångor från isopropanol kan du få huvudvärk, yrsel, illamående eller till och med medvetslöshet.

  • • Förtäring: Det är mycket farligt att dricka isopropanol. Om du råkat få i dig en större mängd bör du genast uppsöka sjukvård.

  • • På arbetsplatsen: Isopropanol är klassat som en mycket brandfarlig vätska och ånga (H225). Ångorna är tyngre än luft och kan samlas nära marken och sprida sig till antändningskällor, vilket ökar risken för brand och explosion.

 

Det är viktigt att använda isopropanol i välventilerade områden och att använda personlig skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon för att minimera risken för skador och olyckor.

 

Läs alltid produktens säkerhetsdatablad för information om risker och korrekt hantering.

 

Isopropanol och miljön

Små mängder isopropanol avdunstar snabbt när det är i kontakt med luft, och lagras därför inte i miljön. Du får dock inte hälla ut isopropanol i avloppet, och förorenat tvättvatten måste hanteras som farligt avfall.

 

På grund av sina brandfarliga egenskaper är isopropanol klassat som farligt avfall (SFS 2011:927) och ska hanteras i enlighet med dessa föreskrifter och lokala myndigheters regler för avfallshantering.

 

Isopropanol ska alltid förvaras svalt och välventilerat, och på en plats där det inte kommer i kontakt med direkt solljus. När du har använt isopropanol måste du lämna in den tomma behållaren till en godkänd avfallsanläggning. Tänk på att även en tom behållare kan innehålla rester som är farliga!

 

Sammanfattning

Du har nu fått lära dig om isopropanol; en mångsidig kemikalie med flera olika användningsområden. Som med alla kemikalier är det viktigt att vara medveten om riskerna och använda produkten enligt säkerhetsföreskrifterna. Det är också bra att känna till skillnaderna mellan isopropanol och etanol för att kunna använda rätt produkt för dina syften. 

 

I Würths e-handel hittar du isopropanol och många andra kemiprodukter av hög kvalitet. Du kan även utforska vårt koncept ORSY Kemi för att effektivisera din hantering av kemiska förbrukningsvaror.

 

Du kanske också är intresserad av:

Utbildning i Kemikaliehantering

Räddningstjänsten Östra Skaraborg känner sig trygga med kemikaliehantering från Würth